วารสารวิจัยและพัฒนาหลักสูตร

วัตถุประสงค์ของการจัดพิมพ์วารสาร
1. เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้และนวัตกรรมทางการศึกษา การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร
2. เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการ ผลงานวิจัยของบุคลากรทางการศึกษาของประเทศ
3. เพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรทางการศึกษา และผู้ที่สนใจหรือผู้เกี่ยวข้อง

การพิจารณาคุณภาพ บทความที่ตีพิมพ์ลงวารสารได้ผ่านการพิจารณาและประเมินคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer review) จากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยจำนวน 2 ท่าน/บทความ

 

กำหนดออกเล่ม ปีละ 2 ฉบับ (ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน และ ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม)

 

บรรณาธิการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดนุลดา จามจุรี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ดร.ขนิษฐา สาลีหมัด บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 

สามารถดาวส์โหลดเอกสาร คำแนะนำสำหรับผู้เขียนบทความ รูปแบบการจัดพิมพ์บทความ ใบนำส่งบทความ ได้ที่ไฟล์ในเล่ม

 


Vol 6, No 2 (2016): ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2559


Cover Page


ISSN: 2229-2365