1.
บุญเพ็ญ ป, ไชยจูกุล ย, โยเหลา ด. ลักษณะขององค์การและผลิตภาพงานวิจัยของบุคลากรสายวิชาการในสถาบันอุดมศึกษาไทยในกลุ่มมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ (ORGANIZATIONAL CHARACTERISTICS AND RESEARCH OUTPUTS OF NATIONAL RESEARCH UNIVERSITIES). - [Internet]. 2017 Jul. 5 [cited 2024 Jul. 23];9(17, January-June):86-106. Available from: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/9016