1.
แก้วสุทธา ณ, อันชื่น ภ, สมสวย พ, วีระกุล น. ผลของโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการปฏิเสธบุหรี่เชิงบวกในงานทันตกรรมโรงเรียนระดับประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร (THE EFFECT OF POSITIVE TOBACCO REFUSAL PROGRAM IN DENTAL SCHOOL PROGRAM OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS, BANGKOK). - [Internet]. 2017 Jul. 3 [cited 2024 Jun. 22];9(17, January-June):53-68. Available from: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/8999