1.
ใจดี ม, แสนราช จ. การพัฒนาระบบตามรูปแบบการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐานร่วมกับเทคนิค เค ดับเบิ้ลยู แอล พลัส ที่มีระบบเสริมศักยภาพเพื่อพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณ (THE SYSTEM DEVELOPMENT OF A MODEL FOR PROBLEM-BASED LEARNING COOPERATES WITH KWL PLUS TECHNIQUE USING SCAFFOLDINGS). - [Internet]. 2017 Jan. 25 [cited 2023 Jun. 3];8(16):1-15. Available from: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/8361