1.
เทพพิทักษ์ศักดิ์ ป, สุกิมานิล อ. ความต้องการจำเป็นขั้นพื้นฐานและปัญหาของนักศึกษามหาวิทยาลัยนครพนม (THE BASIC NEED AND PROBLEM OF NAKHON PHANOM UNIVERSITY STUDENTS). - [Internet]. 2015 Jan. 31 [cited 2024 Jul. 23];7(13, January-June):71-84. Available from: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/7398