1.
สิริกุตตา ส. การศึกษาการเปิดเผยข้อมูลการบัญชีความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (THE STUDY OF INFORMATION DISCLOSURE OF SOCIAL RESPONSIBILITY ACCOUNTING FOR CORPORATE REGISTERED IN THE STOCK EXCHANGE OF THAILAND). - [Internet]. 2015 Feb. 4 [cited 2024 Jun. 12];6(12, July-December):138-4. Available from: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/5046