1.
ช่วยชูเชิด น. การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์. - [Internet]. 2015 Feb. 4 [cited 2024 Jun. 22];6(12, July-December):87-94. Available from: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/5042