1.
พรหมสิงห์ ก, สังขรัตน์ อ. ศักยภาพในการจัดการป่าต้นน้ำ เทือกเขาบรรทัดในจังหวัดตรัง (POTENTIAL IN WATERSHED FOREST MANAGEMENT: BANTHAT MOUNTAIN RANGE). - [Internet]. 2015 Feb. 4 [cited 2024 Jul. 23];6(12, July-December):1-13. Available from: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/5036