1.
ปลื้มอารมย์ ว, สิริกุตตา ส, กุลิสร์ ณ. พฤติกรรมการค้นหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตในการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าออนไลน์ของผู้บริโภคในประเทศไทย (CONSUMERS’ INTERNET INFORMATION SEARCH BEHAVIOR ON ONLINE CLOTHING PURCHASE DECISION IN THAILAND). - [Internet]. 2011 Dec. 16 [cited 2024 Jun. 12];3(6, July-December):105-17. Available from: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/1840