1.
วาณิชวศิน พ. กลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามปัจจัยความสัมพันธ์เชิงสาเหตุเพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรมของครูอาชีวศึกษาในวิทยาลัยอาชีวศึกษาของรัฐบาล จังหวัดกรุงเทพมหานคร. - [Internet]. 2022 Dec. 29 [cited 2024 Jul. 13];14(28, July-December):93-108. Available from: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/15047