1.
ประไพพานิช ณ, เหลืองอร่าม จ, โมขศักดิ์ พ, ผิวเหลือง อ. การศึกษาผลกระทบการเข้าสู่สังคมสูงวัยต่ออัตราการเจริญเติบโตผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศไทย (A STUDY OF THE IMPACTS OF AGING SOCIETY ON GROSS DOMESTIC PRODUCT GROWTH IN THAILAND). - [Internet]. 2022 Dec. 29 [cited 2024 Jun. 12];14(28, July-December):28-43. Available from: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/15039