1.
อั้นทอง อ. การประยุกต์ใช้ทฤษฎีการกระทำด้วยเหตุผลตรวจสอบปัจจัยที่อธิบายการสนับสนุนการท่องเที่ยวโดยชุมชนของคนท้องถิ่น (AN APPLICATION OF THEORY REASONED ACTION TO EXAMINE FACTORS EXPLAINING RESIDENTS’ SUPPORT FOR COMMUNITY-BASED TOURISM). - [Internet]. 2022 Jun. 30 [cited 2023 Mar. 21];14(27):193-205. Available from: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/14524