1.
เกษามา ส, นาราเวช ว, วิตตาภรณ์ ส. ฉากแห่งชีวิตในหญิงที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อมและตั้งครรภ์ต่อ (LIFE SCENES OF WOMEN WITH UNPLANNED PREGNANCY AND CONTINUING TO TERM). - [Internet]. 2022 Jun. 29 [cited 2023 Mar. 25];14(27):177-92. Available from: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/14497