1.
สุขพิระวัฒนกุล ส, ปัญญาเมธีกุล ศ. การวิเคราะห์ชุดศัพท์และเจตนาที่ใช้ในการประกอบสร้างแบบเรียนวิชาภาษาเขมรระดับประถมศึกษาของประเทศกัมพูชา (ANALYSIS OF LEXIS LISTS AND INTENTS USED IN THE CONSTRUCTION OF ELEMENTARY KHMER TEXTBOOKS IN CAMBODIA). - [Internet]. 2022 Jun. 29 [cited 2023 Mar. 21];14(27):131-44. Available from: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/14492