1.
สกุลกิจกาญจน์ ว, มงคล ก. โมเดลเชิงสาเหตุของระบบงานที่มีประสิทธิภาพสูง ทุนมนุษย์ และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การที่มีต่อผลการดำเนินงานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย. - [Internet]. 2022 Jun. 29 [cited 2023 Mar. 21];14(27):119-30. Available from: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/14491