1.
คำทิ้ง ธ, สุขเจริญ ภ. วัจนกรรมที่ปรากฏในจดหมายของคนฆ่าตัวตาย (SPEECH ACTS USED IN SUICIDE NOTES). - [Internet]. 2022 Jun. 29 [cited 2023 Mar. 30];14(27):62-74. Available from: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/14486