1.
โรจน์ธนานันต์ ก, จรูญไพศาล ภ, โพธิปักษ์ อ, รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ว, แก้วจันทร์เกตุ ว. องค์ประกอบและกลวิธีทางภาษาที่ใช้โน้มน้าวใจในโฆษณาภายนอกรถโดยสารประจำทาง ขสมก. และรถร่วมบริการขสมก. (ELEMENTS AND PERSUASIVE LANGUAGE STRATEGIES IN BMTA BUS AND BMTA PRIVATE JOINT BUS ADVERTISING). - [Internet]. 2022 Jun. 29 [cited 2024 Apr. 21];14(27, January-June):1-13. Available from: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/14482