1.
พรมมะเริง ส, กุลิสร์ ณ, สิริกุตตา ส. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้บริการการท่องเที่ยวแบบเเพ็คเกจทัวร์ของนักท่องเที่ยวในเขตกรุงเทพมหานคร (FACTORS INFLUENCING TOURISTS’ USING SERVICE BEHAVIOR ON TOURISM IN PACKAGE TOUR IN BANGKOK METROPOLITAN AREA). - [Internet]. 2011 May 1 [cited 2024 Apr. 24];3(5, January-June):172-84. Available from: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/1443