1.
บุญปก ป. สี่แผ่นดิน: การศึกษาปฏิวาทะตามแนววัจนปฏิบัติศาสตร์ (SI PHAEN DIN: A STUDY OF PRAGMATICS IN DIALOGUE). - [Internet]. 2011 May 1 [cited 2024 Jun. 22];3(5, January-June):41-50. Available from: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/1433