1.
บทความวิจัย ร. รูปแบบการพิมพ์บทความวิจัย (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์). - [Internet]. 2022 Jan. 8 [cited 2023 Mar. 23];13(26):207. Available from: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/14170