1.
ลิขิตวิทยา ส, พร้อมสุขกุล ป, บูรณประพฤกษ์ อ. การศึกษาแนวทางการพัฒนาการอ่านโน้ตแรกเห็นของนักเรียนไวโอลินขั้นพื้นฐาน กรณีศึกษา: ศูนย์ศึกษาดนตรีสำหรับบุคคลทั่วไป วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล. - [Internet]. 2021 Dec. 31 [cited 2023 Mar. 22];13(26):147-58. Available from: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/14106