1.
ทองญวน ร, สิทธิ์ศิรอรรถ ฉ, พันธุมนาวิน ด, วัณโณ ว. ผลการส่งเสริมการปรับตนเพื่อเอาชนะอุปสรรคของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาจังหวัดพังงา (EFFECTES OF RESILIENCE ENHANCEMENT OF MATHAYOM 3 STUDENTS IN OPPORTUNITY EXPANSION SCHOOLS IN PHANG NGA PROVINCE). - [Internet]. 2021 Dec. 31 [cited 2023 Mar. 22];13(26):120-32. Available from: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/14105