1.
เหล่าวานิช ม. กระบวนการพัฒนาศักยภาพคณะนักร้องประสานเสียงไทยสู่มาตรฐานระดับนานาชาติ: การศึกษาโดยวิธีการสร้างทฤษฎีฐานราก (PROCESSES OF DEVELOPING THAI CHOIRS TO INTERNATIONAL STANDARDS: A GROUNDED THEORY). - [Internet]. 2021 Dec. 30 [cited 2023 Mar. 22];13(26):90-104. Available from: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/14104