1.
ณ อยุธยา ภพ. ภาพสะท้อนสังคมและวัฒนธรรมที่ปรากฏในเรื่องสั้นหนังสือวันเด็กแห่งชาติ (SOCIAL AND CULTURAL REFLECTIONS PRESENT IN SHORT STORIE IN NATIONAL CHILDREN’S DAY BOOKS). - [Internet]. 2021 Dec. 30 [cited 2024 Apr. 13];13(26, July-December):77-89. Available from: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/14103