1.
สัจจพันธุ์ ร. วรรณศิลป์ในวรรณคดีที่ได้รับยกย่องจากวรรณคดีสโมสร. - [Internet]. 2011 Apr. 28 [cited 2024 May 29];2(4, July-December):1-24. Available from: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/1410