1.
ดิตถ์ดำรงสกุล ธ, พร้อมสุขกุล ป, บูรณประพฤกษ์ อ. การจัดการเรียนการสอนดนตรีของเตรียมอุดมดนตรี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล (TEACHING AND LEARNING MANAGEMENT OF PRE-COLLEGE, COLLEGE OF MUSIC, MAHIDOL UNIVERSITY). - [Internet]. 2021 Dec. 30 [cited 2023 Mar. 21];13(26):46-5. Available from: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/14092