1.
แสนบุญส่ง ศ, เกาะประเสริฐ ก. การพัฒนาเกมบนโมไบล์แอปพลิเคชันสำหรับการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาและการสื่อสารในเด็กออทิสติก (DEVELOPMENT OF GAME ON MOBILE APPLICATIONS FOR THE DEVELOPMENT OF LANGUAGE AND COMMUNICATION SKILLS IN AUTISTIC CHILDREN). - [Internet]. 2021 Dec. 30 [cited 2023 Mar. 22];13(26):133-46. Available from: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/14090