1.
เล็กน้อย อ, เยื้องไธสง อ. บทเรียนการขับเคลื่อนชุมชนสู่การพึ่งตัวเองอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนตำบลห้วยเขย่ง อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี. - [Internet]. 2021 Dec. 30 [cited 2023 Mar. 30];13(26):189-200. Available from: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/14089