1.
ถิรธนัชดิลก ธ, เจษฎาลักษณ์ ว. อิทธิพลของการเสริมสร้างพลังอำนาจที่มีต่อพฤติกรรมสร้างนวัตกรรมในการทำงานผ่านความคิดสร้างสรรค์ของพนักงานในอุตสาหกรรมยานยนต์ (THE INFLUENCE OF EMPOWERMENT ON INNOVATIVE WORK BEHAVIOR THROUGH CREATIVITY OF EMPLOYEES IN AUTOMOTIVE INDUSTRY). - [Internet]. 2021 Dec. 29 [cited 2023 Mar. 30];13(26):30-45. Available from: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/14081