1.
ไทพาณิชย์ ช, ศรีสมบัติ ร, จำนงค์สาร ส. ดนตรีของชาวเกอฮอลัด เมืองดาลัด ประเทศเวียดนาม (MUSIC OF K’HO LACH PEOPLE IN DALAT, SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM). - [Internet]. 2021 Dec. 29 [cited 2023 Mar. 23];13(26):20-9. Available from: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/14079