1.
เชยจิตร ร, ถึงฝั่ง ร. ปัจจัยที่มีผลต่อค่าไฟฟ้าของครัวเรือนในประเทศไทย กรณีศึกษาความแตกต่างทางเพศ (THE FACTORS AFFECTING HOUSEHOLD ELECTRICITY EXPENSE IN THAILAND A CASE STUDY OF GENDER ISSUE). - [Internet]. 2021 Dec. 23 [cited 2024 Apr. 13];13(26, July-December):105-19. Available from: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/14067