1.
คงเจริญ ผ. การสำรวจคำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับห้องเรียนเฉพาะด้าน: เพื่อปรับใช้สำหรับสาขาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา (SPORT NEWS VOCABULARY INVESTIGATION FOR ESP CLASSROOMS: IMPLICATIONS FOR PHYSICAL EDUCATION AND SPORT SCIENCE). - [Internet]. 2021 Dec. 21 [cited 2023 Mar. 25];13(26):57-76. Available from: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/14064