1.
เปรียงพรม ส. การหาแนวทางการลดต้นทุนการจัดการสินค้าคงคลังด้วยการหาปริมาณการสั่งที่เหมาะสม กรณีศึกษา: ผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ชนิดกล่อง (GUIDELINES FOR REDUCING INVENTORY MANAGEMENT COST WITH ECONOMIC ORDER QUATITY. CASE STUDY: BOXPACKAGING PRODUCT). - [Internet]. 2021 Dec. 21 [cited 2023 Jun. 3];13(26):175-88. Available from: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/14063