1.
ศรีสุขนาม ก. ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของกลยุทธ์การตลาดดิจิทัลที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าประเภทอิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริโภคกลุ่มมิลเลนเนียล (Gen M: Millennials). - [Internet]. 2021 Dec. 20 [cited 2023 Mar. 21];13(26):1-19. Available from: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/14059