1.
สกุลกิจกาญจน์ ว, เลิศกูลประหยัด ล. บทบาทวิสาหกิจเพื่อสังคมในการจ้างงานผู้สูงอายุในประเทศไทย (THE ROLE OF SOCIAL ENTERPRISE IN PROVIDING EMPLOYMENT FOR THE ELDERLY IN THAILAND). - [Internet]. 2021 Jun. 30 [cited 2024 May 23];13(25, January-June):95-105. Available from: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/13712