1.
นาควัชระ ป. พระพุทธรูปสำริดศิลปะล้านนาสกุลช่างแพร่ (LANNA BRONZE BUDDHA IMAGE IN PHRAE SCHOOL). - [Internet]. 2021 Jun. 30 [cited 2024 Apr. 19];13(25, January-June):73-8. Available from: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/13710