1.
พิเศษสกุลวงศ์ เ. ความหมายที่สะท้อนความเชื่อเกี่ยวกับสิริมงคลบนแผ่นป้ายชื่อร้านค้าภาษาจีนในจังหวัดกาญจนบุรี (MEANINGS REFLECTING BELIEFS IN AUSPICIOUSNESS ON CHINESE-NAMED SHOPS IN KANCHANABURI PROVINCE). - [Internet]. 2021 Jun. 30 [cited 2024 Apr. 13];13(25, January-June):61-72. Available from: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/13709