1.
สังข์นาค ธ, คำเรืองฤทธิ์ ส. ความสัมพันธ์ระหว่างสัมพันธภาพและการเลี้ยงดูของครอบครัวกับการติดสมาร์ทโฟนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 (THE CORRELATION BETWEEN FAMILY RELATIONSHIP, PARENTING STYLE, AND SMARTPHONE ADDICTION AMONG 7th TO 12th GRADERS). - [Internet]. 2021 Jun. 30 [cited 2023 Mar. 23];13(25):49-60. Available from: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/13708