1.
ปานอุทัย ฉ, ภานุรัชต์ฐนนท์ พ, มิตรานันท์ ว. สภาวะทางอารมณ์ของนักกีฬาประเภทต่อสู้ของนักกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ (MOOD STATE IN FIGHTING ATHELETES OF THE THAILAND NATIONAL SPORTS UNIVERSITY). - [Internet]. 2021 Jun. 30 [cited 2023 Mar. 23];13(25):15-24. Available from: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/13705