1.
บทความวิจัย ใ. ใบนำส่งบทความวิจัย (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์). - [Internet]. 2021 Jun. 29 [cited 2023 Mar. 21];12(24):145. Available from: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/13682