1.
บทความวิจัย ร. รูปแบบการพิมพ์บทความวิจัย (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์). - [Internet]. 2021 Jun. 29 [cited 2023 Mar. 22];12(24):144. Available from: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/13681