1.
บทความวิจัย ค. คำแนะนำสำหรับผู้นิพนธ์บทความวิจัย (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์). - [Internet]. 2021 Jun. 29 [cited 2024 Apr. 19];12(24, July-December):138-43. Available from: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/13680