1.
ทิมวัฒนบรรเทิง ส. การศึกษาและสร้างสรรค์ฮูปแต้มภาพพุทธประวัติที่ปรากฏอยู่ในสิมนครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในรูปแบบศิลปะเอ็กเพรสชั่นนิสม์ (A STUDY AND CREAT A PICTURE OF BUDDHISM IN SIM THE CITY OF VIENTIANE, LAO IN IMPRESSIONISM FORM). - [Internet]. 2021 Jun. 29 [cited 2023 Mar. 21];12(24):113-25. Available from: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/13678