1.
เกิดสวัสดิ์ ศ, ปานคำ ส. รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของทฤษฎีรวมการยอมรับและการใช้เทคโนโลยีที่มีผลต่อพฤติกรรมการสื่อสารภายในองค์กรผ่านโซเชียลมีเดียของข้าราชการโรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ. - [Internet]. 2021 Jun. 29 [cited 2024 Apr. 24];12(24, July-December):103-12. Available from: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/13677