1.
สกุลกิจกาญจน์ ว, ขันทอง จ. การพัฒนาแบบจำลองความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความร่วมมือห่วงโซ่อุปทานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย (DEVELOP A CAUSAL RELATIONSHIP MODEL OF FACTORS AFFECTING SUPPLY CHAIN COLLABORATION IN THAI SMES). - [Internet]. 2021 Jun. 29 [cited 2023 Mar. 22];12(24):91-102. Available from: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/13676