1.
อินทรแสน ว, บุญคุ้ม ว, เขียววิชัย ค. การศึกษาสภาพการณ์ปัจจุบันของผู้สูงอายุด้านความสุขในยุคไทยแลนด์ 4.0 ในกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล (A STUDY OF THE CURRENT SITUATION OF HAPPINESS IN ELDERLY IN THAILAND 4.0 PERIOD IN THE CENTRAL PROVICES OF THAILAND). - [Internet]. 2021 Jun. 29 [cited 2023 Mar. 21];12(24):78-90. Available from: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/13675