1.
เชยจิตร ร, สุ่มอิ่ม ธ. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ากับค่าไฟฟ้าของครัวเรือนในประเทศไทย (THE RELATIONSHIP BETWEEN APPLIANCE FACTOR AND HOUSEHOLD ELECTRICITY EXPENDITURE IN THAILAND). - [Internet]. 2021 Jun. 24 [cited 2023 Mar. 21];12(24):50-65. Available from: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/13654