1.
ชอบธรรม บ, วิทยาภัค ช. “ชุมชนเมืองแกนพัฒนา” ภาพตัวแทนของการปะทะประสานระหว่างภูมิทัศน์การเกษตรและภูมิทัศน์การท่องเที่ยวในบริบทของสังคมชนบทสมัยใหม่ (“MUEANG KAEN PATTANA” REPRESENTATION OF THE ARTICULATION OF AGRICULTURAL LANDSCAPE AND TOURISTSCAPE IN THE MODERN RURAL SOCIETY). - [Internet]. 2021 May 13 [cited 2023 Mar. 30];12(24):38-49. Available from: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/13525