1.
สังข์โพธิ์ จ, แรมจันทร์ ศ. การพยากรณ์ราคาคอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานครโดยเทคนิค Web Mining (PREDICTING CONDOMINIUM PRICE IN BANGKOK USING WEB MINING TECHNIQUES). - [Internet]. 2021 May 13 [cited 2023 Mar. 30];12(24):15-27. Available from: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/13524