1.
นุตะเอกวุฒิ ช, ปานคำ ส. อิทธิพลของการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ การสื่อสารแบบปากต่อปากผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีผลต่อความภักดีในตราสินค้าและความตั้งใจซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชันของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล. - [Internet]. 2021 May 12 [cited 2023 Mar. 23];12(24):28-37. Available from: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/13506